Over ECDD

Wij zijn Energiecoöperatie Duurzaam Doetinchem U.A. (ECDD), opgericht in mei 2018. Als lokale energiecoöperatie hebben we geen winstoogmerk. We hebben reeds één coöperatief zonnedak, op het dak van school Prakticon in Doetinchem. De coöperatie heeft 51 leden c.q. certificaathouders. Onze doelstellingen zoals ook opgenomen in de statuten:

  1. het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen;
  2. het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in de ruimste zin;
  3. het stimuleren van energiebesparing;
  4. de verwerving, oprichting en exploitatie van een of meerdere duurzame productie-installatie(s).
  • De ECDD is de eigenaar van de zonnepaneleninstallaties. De coöperatie verkrijgt zijn kapitaal door het uitgeven van certificaten/participaties. Iedereen die deze bezit, is automatisch lid van de coöperatie en heeft één stem in de ledenvergadering.
  • Het bestuur draagt er zorg voor overzichtelijke inzage in inkomsten en betalingen van de coöperatie.
  • Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering om onder andere de jaarrekening vast te stellen en de hoogte van de jaarlijkse contributie vast te stellen.
  • U mag uw certificaten overdragen, maar slechts na toestemming van het Bestuur en onder bepaalde voorwaarden. U dient schriftelijk een verzoek in bij het Bestuur aan wie u wilt overdragen. U krijgt uiterlijk binnen vier weken reactie. De nieuwe eigenaar van uw certificaten wordt daarmee dus automatisch lid van de coöperatie. Uw eigen lidmaatschap van de coöperatie vervalt bij totale verkoop van uw certificaten automatisch.

Bestuur van de ECDD:


Albert Ordelman

voorzitter


Willem Ter Voert

penningmeester


Paul op de Weegh

secretaris


Remko ten Brinke

algemeen bestuurslid

Naast het bestuur zijn er leden die ook activiteiten voor de ECDD verrichten, zoals het zoeken naar maatschappelijke projecten, het bijhouden van de site, het maken van foto’s en het rondbrengen van flyers. Als bestuur blijven we een beroep doen op de leden voor het samen oppakken van taken. Tja, want daar zijn we een coöperatie voor!